Showing 1–12 of 13 results

Show sidebar
ჩვენება 9 24 36

DISTAR – 17903091065 ალმასური ტრუბაბურღი

130.00

ალმასური ტრუბაბურღი 5D ( სველი) ბეტონი

* დიამეტრი: 32 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4

* საბურღი სიგრძე: 450მმ

* სეგმენტი: ADP 20x3x11 R16 მმ

DISTAR – 17903091069 ალმასური ტრუბაბურღი

130.00

ალმასური ტრუბაბურღი 5D, ბეტონი ( სველი) 

* დიამეტრი: 42 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 20x3x11 R18

DISTAR – 17903091073 ალმასური ტრუბაბურღი

160.00

ალმასური ტრუბაბურღი 5D, ბეტონი ( სველი)

* დიამეტრი: 52მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 5

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24x3x11 R25

DISTAR – 17903091077 ალმასური ტრუბაბურღი

180.00

ალმასური ტრუბაბურღი, ბეტონი, 5D ( სველი)

* დიამეტრი: 62 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 6

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R30 

DISTAR – 17903091083 ალმასური ტრუბაბურღი

220.00

ალმასური ტრუბაბურღი ბეტონის, 5D ( მშრალი) 

* დიამეტრი: 82მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 7

* საბურღი სირძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R40

DISTAR – 17903091087 ალმასური ტრუბაბურღი

250.00

ალმასური ტრუბაბურღი 5D, ბეტონი ( სველი) 

* დიამეტრი: 102 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 9 

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R40

DISTAR – 17903094087 ალმასური ტრუბაბურღი

250.00

რკინა-ბეტონის ალმასური ტრუბაბურღი 5D ( სველი) 

* დიამეტრი: 102 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 9

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R40

DISTAR – 17903094092 ალმასური ტრუბაბურღი

320.00

რკინა-ბეტონის ალმასური ტრუბაბურღი 5D ( სველი)

* დიამეტრი: 132 მმ

*  სეგმენტების რაოდენობა: 10 მმ

* საბურღი სიგრძე: 450 მმ

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R55

DISTAR – 17984091065 ალმასური ტრუბაბურღი

110.00

ალმასური ტრუბაბურღი ბეტონის

* დიამეტრი: 32მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4 

* სეგმენტი: ADP 16×3,5×11 R16 მმ

DISTAR – 17984091069 ალმასური ტრუბაბურღი

110.00

ალმასური ტრუბაბურღი ბეტონის

* დიამეტრი: 42 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R23 მმ

DISTAR – 17984091073 ალმასური ტრუბაბურღი

120.00

ალმასური ტრუბაბურღი 5D ბეტონის

* დიამეტრი: 52 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4

* სეგმენტი: ADP 24×3,5×11 R25 მმ

DISTAR – 17984445079 ალმასური ტრუბაბურღი

110.00

მეტონის ალმასური ტრუბაბურღი 5D ( მშრალი) 

* დიამეტრი: 68 მმ

* სეგმენტების რაოდენობა: 4

* საბურღი სიგრძე: 65 მმ

* სეგმენტი: HCD 24×3,5×9 R41R41